நம் குரல்

சுருட்டுமனவிளிம்புகள் சுருண்டுருண்டு

ஓர் ஊதலின் வெளியாய் மடிவதில்

சுவாசமும் புகைகிறதுகுட்டி ரேவதி

கருத்துகள் இல்லை: